نتایج جستجو
شرایط پذیرفته شدن در آزمون دولینگو
مقالات
توسط : تیم خبری

بین المللی برای دریافت مدرک زبان انگلیسی می پذیرند. این ممکن است نشان دهنده تغییری در نحوه آزمایش مهارت های زبان انگلیسی و شرایط پذیرفته شدن در آزمون دولینگو ، در حرکت رو به جلو باشد.